KAYIT DONDURMA BAŞVURU DUYURUSU

KAYIT DONDURMA BAŞVURU DUYURUSU

1-      Kayıt dondurma başvuruları 05.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2-      Kayıt Dondurma Başvurusunda Bulanacak öğrencilerden İstenecek Belgeler:

a)      Kayıt Dondurma Dilekçesi: (Kayıt dondurma dilekçesi ektedir.)

b)      Kayıt Dondurma Gerekçesi (Kayıt dondurma gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir.)

1) Sağlık sorunu nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalması ve bunu üniversite hastaneleri veya diğer sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi,

2) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, eğitim-öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararıyla ara verilmesi,

3) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir yazıyla belgelenmiş olması koşuluyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

4) Anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü ya da ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmaması nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi ve bu durumun ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilebilir olması,

5) Ekonomik nedenlerle izin talep eden ve bu durumunu belgeleyen öğrencinin, ilgili yönetim kurulunun izniyle eğitim ve öğretimine ara verilmesi,

5) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet halinin veya 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli olarak çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması,

6) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması sureti ile askere alınması,

7) Öğrencinin tutukluluk hali,

8) İlgili birim yönetim kurulu tarafından mazeret olarak kabul edilecek diğer hallerin ortaya çıkması.

3-      Kayıt dondurma başvuruları şahsen veya  kargo yoluyla Fakültemiz Öğrenci İşleri birimine yapılacaktır.

4-      Faks ve e mail ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Not: Kayıt dondurma başvuruları Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci İşlerine yapılacaktır.

İlahiyat Fakültesi
5.10.2020