Yayın İlkeleri

SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF SİİRT UNIVERSITY

ISSN: 2148-385X

 

YAYINLAYAN KURUM / PUBLISHING INSTITUTION

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Siirt University Faculty of Divinity

 

                                                       SAHİBİ / OWNER

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ

 

 

EDİTÖR / EDITOR

NECATİ SÜMER

    EDİTÖR YARDIMCILARI/ EDITOR ASSISTANS

VEDAT TEZCAN             CENGİZ KANIK

YAKUP ÖZKAN

 

GENEL YAYIN İLKELERİ

 1. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayınlanır.

2. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi‘nde, telif ve tercüme makale, araştırma notu, makale ve kitap değerlendirmesi, bilimsel toplantı değerlendirmesi, edisyon kritik tarzındaki çalışmalar yayınlanır.

3. Dergi ‘de Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça, Almanca ve Fransızca makaleler kabul edilir.

4. Tercümelere ayrılan yer, derginin toplam sayfa sayısının 1/2’sini geçemez. Orijinal metnin telif hakkını elinde bulunduran kişi veya kurumdan tercüme ve yayın için izin alınmış olması gerekir. İzni olmayan tercümeler değerlendirmeye alınmaz.

5. SİÜİF Dergisi‘nde aynı yazara ait birden fazla araştırma makalesi yayınlanmaz. Diğer bölümlerde yer alabilecek aynı yazara ait birden fazla yazının yayınlanması mümkündür ve bu hususta Yayın Kurulu’nun kararı geçerlidir.

6. Dergi‘ye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

7. Yayınlanması talebiyle SİÜİF Dergisi‘ne gönderilen makalelerin yayın hakkı SİÜİF Dergisi‘ne aittir.

8. Teslim edilen makalelerin yayına kabulüne yönelik değerlendirmelerde şu ölçütler dikkate alınır:

a. Çalışmanın bilimsel ve özgün olması; alana katkıda bulunması

b. Çalışmanın, ele aldığı konunun temel kaynaklarına dayanması

c. Konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların taranmış olması

d. Çalışmada kullanılan dil ve üslûbun akademik teamüllere uygun olması

e. Alanla ilgili terminolojinin yerinde ve doğru kullanılması

f. Makalenin amaç ve içeriğine bağlı olarak, makalede bir tez ve bu tezi destekleyen argümanların olması

 

MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Yayınlanması talebiyle Dergi‘ye teslim edilen yazıların şekil ve içerik yönünden ön-incelemesi SİÜİF Dergisi Yayın Kurulu tarafından yapılır. Bu inceleme sonucunda Kurul, yazıların hakemlenip hakemlenmeyeceği konusunda karar verir. Hakemlenmesine gerek görülmeyen yazılar, Kurul tarafından reddedilir. Hakemlenmesi yönünde karar verilen yazılar ise ilk aşamada iki hakem görüşüne arz edilir. (Çeviriler, orijinal metinleriyle birlikte hakemlere gönderilir)

1) Her iki hakem de “yayınlanamaz” raporu verirse, yazı yayınlanmaz.

2) İki hakemden sadece biri “yayınlanır” raporu verirse veya Yayın Kurulu hakem raporlarını yeterli görmezse, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Gelen rapora göre son kararı Yayın Kurulu verir. (Gerekli görüldüğü takdirde, SİÜİF Dergisi Yayın Kurulu, üçüncü hakeme başvurmaksızın nihai kararı verme hakkına sahiptir).

3) Hakemlerden bir veya ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” raporu verirse, yazı gerekli düzeltmeleri yapması için yazara geri gönderilir ve düzeltmelerden sonra gelen haliyle makale, gerekirse, nihai değerlendirmeyi almak için tekrar ilgili hakemin/hakemlerin görüşüne sunulur.

4) Onaylanan makaleler, SİÜİF formatına uygun hale getirilmesi için yazara gönderilir.

5) Yayın Kurulu, Dergi’nin görünüm ve üslup bütünlüğünü temin amacıyla yazılarda imla vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.

6) Nihai versiyonlar son okumaya tabi tutulur ve yazarın onayından sonra yayına hazırlanır.

 

YAZIM KURALLARI

1. Dergimize gönderilen yazılar, PC Microsoft Office Word (en az Office 2000 sürümü) programında yazılmalı veya bu programa uyarlanarak gönderilmelidir. Gönderilen yazılar bütün ekleriyle birlikte dergi formatında toplam 35 sayfayı aşmamalıdır.

2. Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri eklenmelidir.

3. Sayfa düzeni: A4 boyutunda, kenar boşlukları soldan 3,5 cm, sağdan 2,5 cm, üstten 3,5 cm ve alttan 3,5 cm şeklinde ayarlanmalıdır.

4. Yazı biçimi: Metin kısmı Times New Roman yazı tipi, 12 nk ve başlıklar bold olarak yazılmalıdır. Ana metin kısmı tam 1,5 karakter boşlukla, dipnotlar ise tam 1 karakter satır aralığıyla ve metinle aynı yazı tipinde 10 nk ile yazılmalıdır. Arapça metinlerde Traditional Arabic yazı tipi kullanılmalıdır.

5. Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:

Kitap:

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, eserin tam ismi, (varsa) tercüme edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, basım yeri, yayınevi, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: aynı yazarın birden fazla eseri kullanılmıyorsa yazarın soyadı ve sayfa numarası;

bir yazarın müteaddit çalışmalarına atıfta bulunuluyorsa yazarın soyadı, kısaltılmış eser adı, sayfa numarası;

aynı soyadlı birden fazla yazarın eseri kullanılıyorsa her biri için ön ismin kısaltmaları ve soyadı, sayfa numarası.

Tek Yazarlı:

1- Şerif Mardin, Jön Türkler'in Siyasi Fikirleri: 1895-1908, 2. bs. (İstanbul: İletişim Yayınları, 1983), s. 95-98.

2- İsmail E. Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi II: Kuruluştan Tanzimata Kadar Osmanlı Vakıf Kütüphaneleri (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi, 1988), s. 28-29.

3- Şerif Mardin, Din ve İdeoloji: Türkiye'de Halk Katındaki Dinsel İnançlar, 3. bs. (İstanbul: İletişim Yayınları, 1986), s. 94.

4- Mardin, Jön Türkler'in Siyasi Fikirleri, s. 39.

5- Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi, s. 45-47.

6- Mardin, Din ve İdeoloji, s. 65.

İki Yazarlı:

1- Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 (1546) Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), s. 520-26.

2- Barkan ve Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, s. 159.

 

Üç ve Daha Çok Yazarlı:

1- Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), s. 25.

2- Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, s. 36.

 

Osmanlıca:

1- Nev‘îzâde Atâî, Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik, nşr. Abdülkâdir Özcan (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1989), s. 600-1.

2- Nev‘îzâde, Hadâiku’l-hakâik, s. 607-8.

 

Batı Dilleri:

1- Daniel Jeremy Silver and Bernard Martin, A History of Judaism (New York: Basic Books, 1974), I, 39.

2- Baruch Spinoza, Ethic, trans. W. Hale White (Oxford: Oxford University Press, 1930), s. 15-19.

3- Jeremy and Martin, A History of Judaism, I, 39.

4- Spinoza, Ethic, s. 25-31.

 

Arapça Eserler:

1- İmâmü'l-Harameyn el-Cüveynî, el-İrşâd ilâ kavâtıi'l-edille fi usûli'l-i'tikâd, nşr. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamîd (Kahire: Mektebetü'l-Hancî, 1369/1950), s. 181-83.

2- Cüveynî, el-İrşâd, s. 112-36.

3- Muhammed b. Ömer er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb (Tefsîru’l-kebîr), nşr. M. Muhyiddin Abdülhamid (Kahire, y.y., 1934-62), I, 45.

4- Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.

Kuran: Sûre adı ve numarası, taksiim ayet (Kuran diye belirtmeyeğiz). el-Bakara 2 / 185.

 

Makale:

İlk geçtiği yerde: yazar(lar)ın adı ve soyadı, makalenin tam adı, derginin adı, (varsa) cilt numarası (romen rakamı ile), (varsa) sayı numarası, basım yılı, sayfa numarası.

İkinci geçtiği yerde: yazar(lar)ın soyadı, makalenin kısaltılmış adı, sayfa numarası.

1- Ahmet Kavas, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla İskelesi’nin Konumu (1265-1334/1849-1916),” İslâm Araştırmaları Dergisi, 5 (2001), s. 109-20.

2- Orhan Şaik Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si,” Türk Folkloru Belleten, I (1986), s. 155-62.

3- Kavas, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti,” s. 125.

4- Gökyay, “Tokatlı Molla Lütfi’nin Harname’si,” s. 173.

5- Paul Mendes-Flohr, “Mendelssohn and Rosenzweig,” Journal of Jewish Studies, XXIII, 2 (1987), s. 204.

6- Mendes-Flohr, “Mendelssohn and Rosenzweig,” s. 210.

 

Ansiklopedi Maddesi:

1- Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi,” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), 1989, II, 416.

2- Akün, “Âlî Mustafa Efendi,” s. 417.

 

Tez:

Sedat Şensoy, “Abdülkahir el-Cürcani’de Anlam Problemi” (doktora tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001, s. 122.

* Kitap isimleri metin içinde geçtiğinde italik olarak yazılacaktır.

* Arapça kitap isimlerinin gerek metin gerekse de dipnotlardaki yazımlarında DİA imla kuralları ve yazım biçimi esas alınacaktır.

Örnek 1:

Fahreddin er-Râzî, el-Erbâ‘în fî usûli’d-dîn, thk. Ahmet Hicazi Sakka, (Kahire: Mektebetü’l-Ezher, 1997), s. 195.

Örnek 2:

Celâleddîn Suyuti, Kitâbü’l-İ’lâm bi-hükmi İsa ‘aleyhisselâm, thk. Sa‘îd Muhammed Lehham, (Beyrut: ‘Âlemü'l-Kütüb, 1997), s. 47.

Örnek 3:

Muhyiddîn İbnü’l-‘Arabî, Risâletü’l-Envâr fî mâ yümnehu sahibü’l-halveti mine’l-esrâr, neş.: Abdullah Kâsım Sâlih, (Beyrut: Daru’l-Beyzâ, 2007), s. 24.

Kaynakçalarda, “Kaynakça” yazısı metinden sonra iki satır boşluk bırakılarak ilk harf büyük olacak şekilde italik olarak yazılır.

*Kaynakçalarda eserler gösterilirken, dipnot gösteriminde eserlere ilk atıf yapıldığı yerdeki kriterler esas alınır. Ancak kaynakçada yazar soyadı önce ismi de sonra yazılır ve yazar adından sora virgül konur.

 

Kaynakça

Hamidullah, Muhammed, İslâmiyet ve Hıristiyanlık, ter. İhsan Süreyya Sırma, (İstanbul: Beyan yay. 2008).

….. İslam Peygamberi: Hayatı ve Faaliyeti, ter. Salih Tuğ, (İstanbul: İrfan yay. 2002).

Örnek 2:

İhsanoğlu, Mustafa, “Gazzâlî’nin Te’vil Anlayışı”, ŞırnakÜniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2 (2010), s. 144-62.

Kavas, Ahmet, “Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla İskelesi’nin Konumu (1265-1334/1849-1916),” İslâm Araştırmaları Dergisi, 5 (2001), s. 109-20.

İnternet kaynakları:

İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

Örnek: http://www.iranica.com/articles/avicenna-iv (erişim tarihi, 06.09.2011)

 

Kısaltmalar:

Adı geçen eser : a.g.e.

Adı geçen makale : a.g.m.

Aleyhi's-selam : (s)

Araştırma Görevlisi : Araş. Gör.

Aynı müellif : a.mlf.

Bakınız : bkz.

Baskı : bs.

Celle celalühu : (cc)

Cilt : c.

Çeviren : çev.:

Editör : ed.:

Hadis numarası : h.no:

Hazırlayan : haz.:

Hazreti : Hz.

Hicrî : H.

Karşılaştırınız : krş.

Kütüphane : Ktp.

Mektup numarası : m.no:

Miladî : m.

Milli Eğitim Bakanlığı İslâm Ansiklopedisi : İA

Numara : no:

Ölümü : ö.

Sadeleştiren : sad.:

Sayfa : s.

Sayfadan sayfaya : ss.

Sayı : sayı:

Tahkik : thk.:

Tari yok: t.y.

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi : DİA

Üniversite : Ü.

Varak : vr.

Ve benzeri : vb.

Ve devamı : vd.

Yardımcı : Yrd.

Yayın yeri yok : yy.

Yayınevi, yayınları : Yay.

 

 

Güncelleme : 13.03.2017 11:31:04