Öğretmenlik Uygulaması Klavuzu

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Dersi Kılavuzu

“Öğretmenlik Uygulaması Dersi” seçmeli formasyon dersleri kapsamında yer alan; 2 saati teorik olarak ilgili öğretim elemanı tarafından fakültemizde, 6 saati uygulama olarak belirlenen eğitim kurumlarında gerçekleştirilen bir derstir. Dersin amacı, öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını, gerçek bir eğitim-öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlamaktır. Temel olarak bu ders ile öğretmen adaylarına, öğretim kurumlarında kendi alanları ile ilgili öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini bizzat gerçekleştirme imkânı sağlanarak, öğretmenlik bilgisi, becerisi ve deneyimi kazandırmak amaçlanmaktadır.

YÖK, Öğretmen Yetiştirme Milli Komitesi ve MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yaptığı ortak çalışma sonrasında “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin işlev ve etkinliğini artırmak için MEB’e bağlı eğitim öğretim kurumlarında yapılan öğretmenlik uygulamasına ilişkin yönergede, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Yönergenin tam metnine ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.  http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_06/25172143_YYnerge.pdf 

Bu kapsamda Öğretmenlik Uygulaması dersi yürütülürken aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir:

Fakültemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne öğrenci listelerini göndermektedir. Uygulama okullarına öğrenciler gruplara bölünerek gönderilmektedir. Uygulama öğrencileri MEBBİS’e kaydedilmekte ve MEBBİS üzerinden devamları takip edilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır. MEBBİS sistemine bilgi girişleri, uygulama okul koordinatörleri tarafından uygulama okullarında yapılmaktadır. (MEBBİS sistemine girişleri yapılmayan ve başarılı olarak değerlendirilmeyen öğrenciler, “öğretmenlik uygulaması” dersinden başarılı sayılamazlar. Mezuniyetlerinin ardından öğretmenlik atamaları için öğrencilerimizin MEBBİS sisteminde uygulamalarını tamamlamış ve başarılı olmuş şekilde kayıtlarının yapılmış olması gerekmektedir.)

Öğretmenlik uygulaması dersini sadece son sınıf öğrencileri alabilmektedir. Okul ve grup sayılarının belirlenmesi ve bu çerçevede resmi sürecin işletilebilmesi için uygulamaya gidecek öğrenci sayısının öngörülebilir olması gerekmektedir. Ayrıca “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca aldıkları teorik ve pratik bilgileri gerçek bir öğretim ortamında kullanabilme yeterliği kazanmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda dersin seçimi son sınıf öğrencileri ile sınırlandırılmıştır.

Fakültemizdeki formasyon uygulaması, lisans programı kapsamındadır. Bir sertifika programı değildir. Bu sebeple pedagojik formasyon sertifika programlarındaki muafiyet ile ilgili hükümlerin (örn. Kur’an Kursu öğreticiliği yapanlar için tanınan muafiyet hakkı gibi) geçerliliği yoktur. Bu kapsamda Kur’an Kursu öğreticiliği yapmış olan öğrencilerimizin de öğretmenlik uygulamasından başarılı olabilmek için uygulamaya katılmaları ve MEBBİS sistemine kaydolarak başarılı olmaları gerekmektedir. Lisans programlarında bu öğrencilerin herhangi bir muafiyet hakları bulunmamaktadır. Öğretmen okulundan mezun olan ve ortaöğretimleri sırasında öğretmenlik uygulamasına katılan öğrenciler de pedagojik formasyon derslerini tamamlayabilmeleri için “öğretmenlik uygulaması” dersi kapsamında uygulamaya katılmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimiz, öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında fakültedeki öğretim elemanı ile haftada 2 saat teorik ders, uygulama okullarında haftada 6 saat uygulama dersi için bulunacaklardır. Uygulama derslerinde öğrencilerden, uygulama öğretmenlerinin rehberliğinde ve sorumlu öğretim üyesinin danışmanlığında, programa uygun günlerde öğretme-öğrenme sürecine bizzat katılmaları ve öğretim etkinliğini gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Öğrenciler kendilerine verilen konularda her hafta ders planı hazırlayacaklar, hazırladıkları bu planları bizzat uygulayacaklar, değerlendirilmek üzere hazırladıkları ve öğretim elemanına teslim edecekleri “öğretmenlik uygulaması dosyasına” ekleyeceklerdir.

Her bir grup uygulama öğrencisi için bir uygulama öğretim elemanı belirlenecektir. Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğunda bulunan uygulama öğrencilerine rehberlik edecek, öğrencilerin devamını takip edecek ve uygulama sonunda uygulama öğretmenleri ile birlikte ders anlatımlarını değerlendireceklerdir.

Öğrencilerin öğretmenlik uygulamalarına planlandığı şekilde katılmaları zorunludur.” Devamsızlık yapılamaz. Yasal bir mazereti nedeniyle uygulamaları eksik kalan öğrenciler, uygulama öğretmeninin ders saati ve programı göz önünde bulundurularak telafi ettirilebilir. Bu telafi, dönem içerisinde birden fazla olamaz. Öğrenciler, uygulamalar sonunda etkinlik planı çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve raporları içeren dosyayı tamamlar ve uygulama öğretim elemanına teslim eder. Buna göre, uygulama öğrencisi tarafından hazırlanan her planda, uygulama öğretim üyesinin, uygulama öğretmeninin ve kendisinin imzası bulunacaktır. Etkinlik planı çerçevesinde yürütülen çalışmalar ve raporlar dosyalanacak, fakültedeki ilgili uygulama öğretim elemanına teslim edilecektir. İmzasız planlar, uygulama dosyasına konulmayacaktır. Ders anlatımı haricinde uygulama öğrencileri, uygulama kapsamında, uygulama okullarında çeşitli faaliyetlere katılırlar.

Uygulama öğretim elemanı, sorumluluğuna verilen uygulama öğrencilerini, öğretmenlik uygulaması etkinliklerine hazırlar; uygulama etkinlikleri kapsamındaki etkinlikleri uygulama koordinatörü ve öğretmeni ile birlikte planlar; öğrencilerini düzenli olarak izler; her bir uygulama öğrencisinin dersine en az dört kez fiilen katılır. Bununla birlikte, öğrencilerinin her birine uygulama öğretmenleri ile birlikte rehberlik eder, çalışmaları ile ilgili geribildirim verir ve değerlendirir. Bu kapsamda, uygulama öğretim elemanı ile öğretmen adayları/uygulama öğrencileri, dönem başında uygulama okullarına birlikte gideceklerdir. Uygulama okul koordinatörü, uygulama öğretmenleri ve aday öğretmenler birlikte öğretmenlik uygulaması ile ilgili planlama yapacaklardır. Uygulama akademisyeni, sorumluluğunda bulunan öğrencilerini fiilen gözlemleyecek, uygulama öğretmeni ile birlikte değerlendirecektir. Dönem sonunda öğrencinin uygulama dersinden aldığı not, uygulama akademisyeni ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerle birlikte verilecektir. Ayrıca uygulama öğrencisi değerlendirme notunu, Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemi (MEBBİS) üzerinde kayda alacaktır.

Uygulama öğrencisinin başarısı, derse devam durumu ve öğretmenlik uygulamasında gerçekleştirdiği etkinlikler bağlamında uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni tarafından değerlendirilir. Uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeni, her bir uygulama öğrencisi ile ilgili gözlemlerini MEBBİS sistemindeki Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Formuna kaydeder. Uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanı, değerlendirmelerini Uygulama Öğrencisi Değerlendirme Sistemine sonuç ve genel değerlendirmelerini birlikte kaydeder. Ortak değerlendirme ilkesi gereğince, uygulama öğrencilerinin öğretmenlik uygulamasındaki performansı, uygulama öğretim elemanı ve uygulama öğretmeninin yaptığı değerlendirmelerin birleştirilmesiyle not olarak belirlenir.

Yönergenin 13. Maddesi gereği, uygulama öğrencileri mazeretsiz devamsızlık yaparlarsa ilişikleri kesilerek başarısız sayılacaklardır. Öğrencilere disiplin ve diğer hukuki konularda Siirt Üniversitesi’nin mevzuatı uygulanır.

Bu görev ve sorumluluklar dikkate alınarak öğretmenlik uygulaması dersi yürütülmelidir. “Öğretmenlik Uygulaması” dersinin uygulamasında göstereceğiniz özen ve emekten dolayı teşekkür ederiz.

Arş. Gör. MÜCAHİD ŞAMİL GÜREL
Güncelleme : 9.10.2021 07:37:24