İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Telefon +90 (484) 223 12 24 / 2901
Kurumsal E-Posta fadilaygan  siirt.edu.tr
E-Posta fadilaygan  gmail.com
Web
Açıklama
Güncelleme20.02.2017 15:47:03

Doç.Dr FADIL AYĞAN

 • Görev
 • Özgeçmiş
 • Dosyalar
 • Çalışmalar
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı

1.     Adı Soyadı                   :Fadıl AYGAN

2.     Doğum Tarihi              :05.04.1977

3.     Unvanı                          : Yrd. Doç. Dr.

4.     Öğrenim Durumu       : Doktora

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat 

 Marmara Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Kelam 

Marmara Üniversitesi

2006

Doktora

Kelam

Marmara Üniversitesi

2011

 

Doktora:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

Tez: “Hz. Peygamber’in Nübüvvetini Kanıtlama Açısından Beşâirü’n-Nübüvve”

Danışman: Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Yüksek Lisans:Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Tez: “Sanhâcî’nin Şerhu Akideti Ebi İshakel-İsferayinî Adlı Eserine Göre İsferayinî’nin Kelamî Görüşleri”

Danışman: Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz

Lisans:Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1999.

Meslekî Eğitim

 • Diyanet İşleri Başkanlığı Yüksek İhtisas Eğitim Merkezi, 2002-2004.
Katıldığı Dil Kursları
 • Intensive Hebrew Program, Haifa Üniversitesi International School'da hızlandırılmış İbranice Kursu. 10 kurluk programın 5. kuru (Lower Intermediate) tamamlandı., University of Haifa, Kurs, 15.06.2013 -30.08.2013 (Uluslararası) 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR, GÖREV VE ÜNVANLARI 

 • Yrd. Doç.Dr. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı, 2013-
 • Yrd.Doç.Dr,Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı, 2012-2013.
 • DİB, İl Vaizi, Tekirdağ, 2008-2010
 • DİB, İlçe Vaizi, İstanbul/Ümraniye, 2004-2008
 • DİB, İl Vaizi, Siirt, 2001-2002

İDARİ GÖREVLER

 • Siirt Üniversitesi Senato Üyeliği, 2014-...
 • Siirt Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü, 2014-...
 • Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2013-...
 • Şırnak Üniversitesi Senato Üyeliği, 2012-…
 • Şırnak Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü, 2012-…
Dil Yeterlilikleri
 • Arapça: 85 (YDS)
 • İngilizce: 67 (ÜDS)
 • İbranice: Lower Intermediate
Güncelleme : 20.02.2017 16:55:03
Çalıştay

Birleşen ve Ayrışan Yönleriyle İslam Düşüncesinin Dört Kurucu Unsuru, İSAV'ın düzenlemiş olduğu ilmî ihtisas toplantısına Kelam bilimi alanında müzakerecilik. Bu çalıştayda yapılan müzakere ayrıca çalıştay kitabında yayınlanmıştır., İslami İlimler Araştırma Vakfı, Çalıştay, 14.11.2015 -15.11.2015 (Ulusal)

 
Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Yeri, İSAV'ın düzenlemiş olduğu çalıştayda müzakerecilik. Müzakere metni ayrıca bir kitapta yayınlanmıştır., İslami İlimler Araştırmalar Vakfı, Çalıştay, 20.10.2012 -21.10.2012 (Ulusal)

Editörlük
Uluslarası İmam Eş ari ve Eş arilik Sempozyumu Bildirileri, Kitap, Editör, Beyan Yayınları (2015)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.
AYĞAN FADIL (2014).  Uluslararası İmam Eş arî ve Eş arilik Sempozyumu.  Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(2), 205-216. (Yayın No: 2720339)
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

AYĞAN FADIL (2014).  Peygamberlik Zincirinin Son Halkası Olarak Hz  Muhammed in Nübüvvetinin Mâhiyeti.  Hz. Peygamber'in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı, 51-89. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2681362)AYĞAN FADIL (2014).  Karşılıksız Tebliğ Bağlamında Dini Davet ve Hizmetlerde Peygamberlerin Örnekliği.  V. Ulusal Din Görevlileri Sempozyumu, 252-261. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1769345)

 

 

 

AYĞAN FADIL (2013).  Bir İnanç Olarak Geleceğe Dönük Kurtarıcı Beklentisinin Apokaliptik Temelleri Mesih Mehdi Tasavvuruna İlişkin Bir Analiz .  Halkın Soruları Bağlamında Günümüz Kelam Problemleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:393859)

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
AYĞAN FADIL (2012).  Eş arî Kelâmının Sistemleşmesine Katkıları Bakımından Ebû İshâk el İsferâyinî.  Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), 7-28.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

AYĞAN FADIL (2016).  Dini Bir Sorumluluk Alanı Olarak Çevre Ahlakının Teolojik Temelleri.  3. Uluslararası Çevre ve Ahlak Sempozyumu, 864-872. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3110994)

 AYĞAN FADIL (2016).  İslam da Dini Semboller  Şeâir i İslam  ve Selahaddin Eyyûbî nin Kudüs Algısı.  Uluslararası Selahaddîn Eyyûbî Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3090598)

 

 

 

AYĞAN FADIL (2016).  Müteahhirûn Döneminde Kelâmın Metafizik Olarak İnşasının Yöntemsel Boyutları.  Uluslararası Kelâm İlminde Metodoloji Sorunu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3110819)

 

 

 

AYĞAN FADIL (2015).  Isfahanî nin Tecrid Şerhi Felsefî Mu tezilî Şii Bir Metnin Sünnî Yorum ve Eleştirisi.  Uluslararası Osmanlı'da İlm-i Kelam Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1769107)

 
AYĞAN FADIL (2014).  Eş arî de Bilgi Teorisi.  Uluslararası İmam Eş'ari ve Eş'arilik Sempozyumu, 1, 135-149. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1511943)

 

 

AYĞAN FADIL (2013).  Kitab ı Mukaddes ve Kur an ı Kerimde Hz  Nuh  Karşılaştırmalı Bir İnceleme.  Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 45-54. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:1511935)

 

 

AYĞAN FADIL (2012).  Tarihten Günümüze Cizre Yöresi Medreselerinde Kelam ve Akaid Öğretimi.  Uluslararası Bilim Düşünce ve Sanatta Cizre Sempozyumu, 421-429. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:387086)

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


 

 

 

 

AYĞAN FADIL  Osmanlı Dönemi Nübüvvet Literatürü.  Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Yayın No: 2720204)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2015).  Ortaçağdan Günümüze Hıristiyan Teologların Hz  Muhammed Tasavvuruna Bir Bakış  Algı ve Gerçekler.  Bilimname Düşünce Platformu(29), 141-160. (Yayın No: 1766418)

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2015).  Müslüman Kelamcıların Mecaz Merkezli Kitab ı Mukaddes Yorumlamaları  Baba Oğul Metaforu Bağlamında Bir İnceleme.  Kelam Araştırmaları Dergisi, 13(2), 751-771. (Yayın No: 1751325)

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2015).  Zorunlu Varlığı İspat Bağlamında İbn Sînâ da Varlık Mahiyet İlişkisi  Ontolojiden Teolojiye.  İslâmî İlimler Dergisi, 10(1), 111-131. (Yayın No: 1511925)

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2014).  Matürîdî Kelamcı Şemsüddîn es Semerkandî nin Hıristiyanlık Eleştirisi.  Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(46), 125-144. (Yayın No: 1078731)

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYĞAN FADIL (2013).  Ölü Deniz Yazmalarında Geleceğe Dönük Beklentiler Bir Ahir Zaman Peygamberini Öngörür mü  Tebşirat Açısından Bir Değerlendirme.  Kelam Araştırmaları Dergisi, 11(1), 101-119. (Yayın No: 375026)

Yazılan Ulusal/uluslararası Kitaplar
İslam Kelâmında Yahudilik Eleştirisi  Antropomorfizm ve Nesih Bağlamında Bir Araştırma (2016)., AYĞAN FADIL,  Rağbet Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 240, ISBN:978-605-9852-70-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Yazılan Ulusal/uluslararası Kitaplardaki Bölümler
Bir Din Aydını Profili  M  Şemsettin Günaltay, Bölüm adı:(Şemseddin Günaltay'ın Kelamî Görüşleri) (2016)., AYĞAN FADIL,  Rağbet Yayınları, Editör:Mesut İnan, Fatih Kandemir, Ömer Aslan, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:978-605-9852-38-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2709159)